Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат

Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ Заморочек РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Криворак Андрій Дмитрович

УДК 338.24:65.014.1:334.716

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(машинобудівна галузь)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Одеса – 2008


Дисертацією є рукопис.

Бота виконана в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова Міністерства освіти і Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат науки України

Науковий керівник : доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, Одеський національний університет ім. І.Мечнікова, професор кафедри економіки та управління

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет “Львівська політехніка”, директор Інституту економіки та менеджменту

кандидат економічних наук, доцент Лисюк Володимир Митрофанович, Інститут заморочек ринку Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу ринкових механизмів і структур

Захист відбудеться “__” _________2008 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.177.01 в Інституті заморочек ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту заморочек ринку та економіко Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий “__” ________ 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ковальова Н.Г.


ЗАГАЛЬНА Черта РОБОТИ

Актуальність теми дослідження . В умовах удосконалення сучасної ринкової економіки найважливішим чинником зростання суспільного виробництва України 100є перетворення продуктивних сил і, зокрема, перетворення систем управління підприємствами промисловості Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат. Їх масштаб і темпи мають бути адекватними відповідним характеристикам трансформації виробничих відносин. Теоретична база таких перетворень вже існує, проте вона вступає в суперечність із повільною реалізацією наукових розробок на підприємствах галузі. Відставання реформування управління у практичній діяльності значною мірою объяснюється недооцінкою перетворюючої суті управління, ігноруванням методологічних принципів перетворення, відсутністю методик Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат створення адаптивних механізмів управління і реінжинірингу, які засновані на досягненні синергічного ефекту дії керуючих чинників. Відсутні методики й для здійснення проблемно-орієнтованих управлінських дій у недетермінованих ринкових системах. Затримка розвитку управління підприємствами стримує перетворення стратегії розвитку всієї промисловості. В итогі процес корінної перебудови виробничих відносин в Україні не забезпечується Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат відповідними темпами формування конкурентоспроможних підприємств.

У літературі, присвяченій дилеммам управління, представлені численні моделі стратегічного управління. Проте вони не повною мірою спроможні надати процесу розвитку управлінської діяльності необхідну інтегративність, що, у свою чергу, не дозволяє ефективно використовувати переваги комплексності перетворень. Зазначені чинники стримання еволюції управлінських систем надають даному дослідженню актуальність Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат і визначають його спрямованість на вироблення методологічних основ і пошук напрямів розвитку всеохватывающего управління промисловими підприємствами.

Представлена дисертаційна бота заснована на розробках багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, таких як Армстронг М., Ансофф І., Боумен K., Друкер П., Карлофф Б., Буркинський Б.В., Глущенко В.В., Гончаров В.В., Єпіфанов Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат А.А., Ільєнкова С.Д., Круглова М.Т., Козьменко С.М., Кузьмін О.Є., Русинов Ф.М., Фатхутдинов Р.А., Черваньов Д.М..

Потреби практики в науковому узагальненні системних перетворень, що відбуваються на рівні промислових підприємств, а також дефіцит методологіїй невизначеність у напрямках розвитку управління в умовах ринкових Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат відносин, визначають цільову значущість представленого дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В базу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, які отримані создателем при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі економіки і управління ОНУ ім. І.І. Мечникова за темами: "Розробка стратегії оновлення виробничого потенціалу в Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат промисловості (номер державної реєстрації 0102U001977), "Обґрунтування ефективності впровадження нововведень у промисловості й інноваційної політики в регіоні" (номер державної реєстрації 0102U001978), "Наукове обґрунтування проекту реструктуризації ТОВ "Іллічівський судноремонтний завод" (номер державної реєстрації 0105U000644). Участь создателя в їх виконанні полягала в розробці механізму реалізації системного розвитку принципів управління Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат на прикладі промислових підприємств Одеської області.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка методологічного й методичного забезпечення системного і всеохватывающего розвитку управління промисловими підприємствами, заснованого на векторній інтегративності стратегічного управління і спрямованого на досягнення стійкого зростання виробництва. Поставлена мета визначила напрям дослідження і вирішення таких задач:

- розробити методологічні Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат принципи і підходи до управління промисловими підприємствами на основі інтеграційного розвитку управлінського процесу;

- запропонувати механізми розвитку: всеохватывающего управління промисловими підприємствами, стратегічного управління підприємствами з метою адаптації до зовнішніх разумов, управління інновативністю з метою забезпечення динамічної рівноваги в умовах дії зовнішніх і внутрішніх збурень;

- обґрунтувати концептуальні підходи до формування економічної Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат стратегії змін і досягнення конкурентних переваг підприємства у ринковому середовищі;

- удосконалити методику управління промисловими підприємствами за процесами та платформами на основі принципів реінжинірингу;

- дослідити ефективність використання в нових економічних умовах специфічних методичних підходів до здійснення системного планування і рекламного контролю, а також до прийняття управлінських рішень;

- удосконалити методику адаптації Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємств до зовнішніх разумов на основі моделі формалізованих станів процесу оптимізації організаційної системи загального управління.

Об'єктом дослідження єпроцес перетворення систем управління промисловими підприємствами в трансформаційній економіці.

Предметом дослідження є система управління промисловими підприємствами, яка функціонує в умовах системних перетворень відносин власності, недетермінованого ринкового середовища, необхідності розвитку цілісного управлінського процесу Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат.

Методи дослідження. У дисертації застосовані наукові методи: економічного аналізу (при визначенні актуальності теми досліджування), структурної й функціональної взаємодії, всеохватывающего підходу (при формуванні перетворюючого та інтегративного способів управління), інтеграційного підходу (при формуванні інтегративного способу управління), функціонально-декомпозиційного, контурного й агрегатно-декомпозиційного представлень (при дослідженні перетворюючого підходу в управлінні), моделювання управлінських Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат процесів (при розробці методики здійснення інтеграційного розвитку управління), класифікацій (при виділенні характерних тенденцій у виборі економічних стратегій промислових підприємств).

Інформаційною базою є статистичні дані Держкомстату України, Одеського обласного статистичного управління, Міністерства промислової політики України, первинні матеріали промислових підприємств, результати спеціальних дослідів, результати досліджень учених ОНУ ім. І Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат.Мечникова в рамках держбюджетної темы із системного розвитку промислового виробництва.

Наукова новизна одержаних итогів визначається авторською постановкою і вирішенням питань адаптації управління підприємствами машинобудування до мозгов трансформаційної економіки. У межах проведеного дослідження дисертантом отримані таки результати:

вперше:

- розроблено методологічний підхід до розвитку систем управління підприємствами машинобудування, який базується Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат на принципах єдності теорії та практики, конкретності, причинності, розвитку, агрегації, багатофункціональності, і є основою для формування перетворюючого, інтегративного та інноваційного способів розвитку підприємств в умовах трансформаційної економіки;

- розроблено елементи механізму розвитку управління (моделі управлінських структур, методи адаптації управління, алгоритми планування виробництва, організаційні форми управління, алгоритми побудови економічної стратегії), заснованого Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат на векторному інтегруванні локальних управляючих процесів у напрямку головної мети підприємства, а також управління інновативністю, що, у сукупності, позволило здійснювати перетворення структури підприємства у відповідність із факторами зовнішнього економічного середовища;

удосконалено :

- методичні підходи до розробки економічної стратегії промислового підприємства в трансформаційній економіці на основі розробленого методу формування стратегії перетворень у Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат системі управління;

- методику управління за процесами і платформами на основі реінжинірингу промислових підприємств, що у сукупності з виділеними характерними підходами до управління інновативністю отдало можливість для перманентного підвищення конкурентноздатності підприємств машинобудування;

набуло подальшого розвитку:

- методики системного планування, прийняття й реалізації комплексних управлінських рішень на основі персеверативної моделі рекламного Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат контролю, що дає базу для розвитку принципу інтегративності процесу управління;

- методика адаптації підприємств до зовнішніх мозгов на основі моделі формалізованих станів процесу оптимізації організаційної системи загального управління, що дозволяє виділяти і ефективно враховувати характерні тенденції трансформації зовнішніх разумов.

Практичне значення одержаних итогів дисертації визначається реалізацією методологічних і методичних положень всеохватывающего управління на Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат машинобудівних підприємствах; забезпеченням стійкої виробничої діяльності; досягненням конкурентних переваг вищого порядку, пов'язаних з інновативністю і підвищенням якості продукції. Основні рекомендації, викладені в дисертації, використано при розробці многообещающего плану розвитку промисловості м. Ізмаїла (довідка міськвиконкому м. Ізмаїл № 02/15-572 від 23.03.06р.); реформуванні системи управління і організаційної структури Ізмаїльського Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат заводу ремонтно-технологічного устаткування (довідка 21/117 від 23.08.06р.); створення програм забезпечення економічного зростання на підприємствах машинобудування (практичне використання итогів дисертаційного дослідження підтверджене документами: ВАТ “ОЗРСВ” (акт № 17/781 від 21.02.06р.), АТВТ “Первомайськдизельмаш” (довідка 39/1034 від 16.03.06р.); Південно-української АЕС (довідка 51/3092 від 07.04.06р.); у навчальному процесі Ізмаїльського державного гуманітарного університету в дисциплінах “Підприємництво”, “Менеджмент” (довідка №1-7/317 від Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат 24.05.06р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій має місце авторський підхід до обґрунтування методологічних положень і практичних рекомендацій щодо формування системних перетворень управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки.

Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані создателем самостійно. В боті використані тільки Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат ті положення, які є особистим внеском создателя. Особистий внесок здобувача у колективно опублікованих працях відображено у переліку публікацій.

Апробація итогів дослідження. Основні положення і висновки дослідження доповідались і обговорювались на міжнародних конференціях: “Сучасні проблеми управління” (м.Київ, 2005р.), “Науковий потенціал світу - 2005” (м.Дніпропетровськ, 2005р.), “Наука і інновації - 2005” (м.Дніпропетровськ Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат, 2005р.); “Научное место Европы – 2007” (м.Дніпроперовськ, 2007р.), а також на семінарах в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, ОНУ ім. І. Мечникова, Інституті заморочек ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Публікації. За плодами дисертаційного дослідження опубліковано: 1 монографія, 3 статті у наукових журнальчиках, 4 статті у збірниках наукових праць; 4 – у матеріалах і тезах конференцій Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат. Загальний обсяг публікацій складає 8,4 д.а., особисто создателейі належить 4,6 д.а.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст викладений на 202 сторінках друкарського тексту, який включає 10 таблиць і 47 рисунків. Перечень використаних джерел містить 158 найменувань, додатки на 47 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат РОБОТИ

У вступі обґрунтованоактуальність дослідження, визначено його об'єкт і предмет, поставлено мету і сформульовано завдання, викладено наукову новизну і практичне значення отриманих итогів, відзначено зв'язок роботи з науковими програмами.

У першому розділідисертації “Методологічні основи перетворень у системах управління промисловими підприємствами” проаналізовано суперечності між теоретичними розробками Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат у сфері управління і організацією управління в практичній діяльності промислових підприємств, досліджено сутнісні положення системного управління промисловими підприємствами.

До основних методологічних принципів дослідження управління можна віднести такі: єдність теорії і практики, конкретності, причинності та розвитку. В економіці України принцип єдності теорії та практики не знайшов застосування, адекватного своїй Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат значущості. Застосування методологічного принципу конкретності, який передбачає нагромадження і використання попереднього досвіду, через недостатність досвіду і відповідної статистики можна оцінити як відсутнє. Аналіз рівня застосування принципу розвитку свідчить про те, що він є низьким. Реалізація принципу розвитку може бути досягнуто за допомогою елементного, структурного, функціонального та інтеграційного розвитку управління. Елементний Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат нюанс полягає у виявленні елементів, які входять у досліджувану систему управління, визначенні рівня їх розвитку і спільності. Структурний нюанс розвитку управління припускає уточнення структурних черт, кількісно-якісних взаємозалежностей. Функціональний нюанс розвитку управління припускає поглиблену спеціалізацію управлінської діяльності. Інтегративний нюанс управління проявляє для себя через спрямованість векторів дій окремих елементів Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат всеохватывающего управління у напрямі досягнення загальної мети.

Суперечності, викликані недотриманням методологічних принципів управління, певною мірою можуть бути вирішені за допомогою запропонованих підходів до розвитку управління.

Перший з их – перетворюючий підхід . Він передбачає акцент на адаптації елементів системи управління до інших елементів і систем за рахунок перетворення елементів системи управління та організації Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат виробництва. Він базується на двох началах: природній діалектичній здатності будь-якої системи до розвитку та штучних перетворень, які є діями системи управління. Перетворюючий підхід здійснюється в межах осознать “динамізму” та “змінності”, на які робиться наголос при дослідженні економічних систем. Проте він володіє відносною самостійністю і може Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат розглядатися як науковий способ. З позиції перетворюючого підходу, завдання управління полягає в досягненні проміжної стійкості системи. В базу перетворюючого підходу до управління закладені три методологічні складові: а) усвідомлення потреби в перетворенняхуправління підприємствами як в неминучих змінах стану системи, б) створення мозгов для інноваційного бачення заморочек, в) здійснення інституціалізації системних перетворень Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат.

Другий підхід – інтегративний . Він враховує системні ознаки за спрямованістю елементів всеохватывающего управління, і, відповідно до цього, розвиває управління за допомогою орієнтації векторів окремих елементів системи у напрямі загальної мети. Сущность інтегративного підходу полягає в розвитку всеохватывающего управління таким чином, що дозволяє за рахунок зміни спрямованості векторів руху складових частин управління (адаптації Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат, логістики, зворотного зв'язку й інтеграції) забезпечувати цілісність і проявлення синергії в управлінському процесі (рис.1).

Розвиток управління на основі інтегративності припускає низку дій. По-перше, посилення стратегічної спрямованості управлінського процесу, що дозволяє адаптувати промислові підприємства до ринкових мозгов, що змінюються. По-друге, застосування логістичного підходу, що Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат забезпечує динамічну рівновагу системи управління за рахунок взаємодії всіх видів ресурсів. По-третє, активізацію виробничого управління, покликаного реалізовувати зворотні зв'язки системних змін. По-четверте, підвищення інтегруючої ролі загального управління.

Третій підхід – інноваційний. Він забезпечує інноваційний розвиток, який є головним напрямом перетворень у системі управління промисловими підприємствами. В даній боті інноваційний підхід Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат розуміє управління за допомогою впливу на інновативність підприємства, як його здатність до реалізації інновацій. Актуальність цього підходу обумовлена негативною динамікою ключових показників інноваційної діяльності (табл.1). У першому півріччі 2007 року впровадження інновацій відбулось тільки на 7,5 % підприємств України. Це обумовлює необхідність розвитку управління інновативністю. В управлінні інновативністю підприємств можна виділити такі Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат характерні підходи:

a) на основі спеціальних інноваційних стратегій;

b)на основі використання планово-прогнозних способів за формулою: плануй - виконуй – перевіряй (контролюй) - впливай (PDCA -Pen -Do Check - Action);

c) на основі процесу бенчмаркінгу, як процесу пошуку і впровадження як найкращих досягнень при виробництві продуктів.

Оцінка інновативності промислових Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємств включає аналіз действенної частини, частини, що забезпечує інноваційний процес, і обґрунтованість концептуальних підходів.


Таблиця 1

Динаміка інноваційної діяльності на українських підприємствах

Вид інноваційної діяльності Рік
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Займалися

інноваціями (%)

18,0 16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 11,2
Упроваджували інновації (%) 14,8 14,3 14,6 11,5 10,0 8,2 10,0
Загальна сума витрат (млн. грн.) 1760,1 1979,4 3018,3 3059,8 4534,6 5751,6 6160,0
Придбання нових технологій (млн. грн.) 72,8 125,0 149,7 95,9 143,5 243,4 159,5

Інтеграція всіх підходів до управління дає можливість говорити про комплексний підхід до управління, перетворюючи Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат його на складну систему. Різноманіття форм управляючих систем змушує вдаватися до їх типізації. У цьому процесі слід зазначити функціонально-декомпозиційне, контурне й агрегатно-декомпозиційне представлення типів управляючих систем. Така типізація позволила виділити принципові властивості і ознаки всеохватывающего управління: а) неоднорідність елементів взаємодії у процесі управління; б) агрегація Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат — об'єднаність декількох параметрів управління нижчого рівня в параметри більш значущого рівня; в) емерджентність — незбіжність суми властивостей окремих управлінських елементів і властивостей системи управління в цілому; г) багатофункціональність — здатність до реалізації багатьох функцій на заданій структурі, що проявляється у властивості гнучкості; д) імплікативність — зміст інтеграційного процесу розвитку; ж) дистрибутивність — послідовність Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат формування інтеграційних властивостей перетворюючого нраву; з) фасилітацію — створення сприятливих мозгов для здійснення системних перетворень.

У методичному плані практичними діями, які характеризують системне управління підприємствами, виступили:

1. Виділення ключової ланки перетворень у ресурсному оновленні підприємств, що забезпечує певний поштовх у розвитку.

2. Ефективне проведення системних перетворень на основі організаційного проектування, створення Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат гнучкої системи управління для вирішення питань щодо розподілу влади, ресурсів, мінімізації дії несприятливих тенденцій зовнішнього середовища, формування бізнес-місії, спільних цінностей і мікрокультури серед працівників.

3. Трансформація критеріїв перетворень від оцінок итогів у порівнянні з досягнутим до оцінки у напрямах діяльності щодо основних соперників.

4. Виключення пошуку надмірно простих рішень і одночасне застосування Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат основоположного принципу спрощення системи управління. Діалектика полягає в розробці програм маркетинг-менеджменту, зміни орієнтирів і стратегій при можливих невдачах.

У другомурозділі “Аналіз процесу розвитку систем управління підприємством машинобудування” досліджено процес адаптації промислових підприємств в умовах недетермінованості ринкових відносин; розкрито характерні тенденції в розробці економічної стратегії системних Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат перетворень на основі управлінської діагностики, реінжинірингу, спрямованості на забезпечення конкурентних переваг вищого порядку; проаналізовано систему управління за процесами і платформами в системі сітьової організації, що дозволяє забезпечувати інтегративність розвитку процесів управління промисловими підприємствами.

В умовах сучасного стану української промисловості (взаємні неплатежі, брак обігових коштів та ін.) важливою проблемою інтегративного розвитку системного Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат управління виступає процес розробки економічної стратегії. У даному процесі сформульовано два методологічні положення: 1) відображення суті системних перетворень у структурі промислових підприємств; 2) виділення характерних тенденцій при виробленні стратегії системних перетворень. Системні перетворення реалізуються в процесі подолання кризового стану в промисловості, досягнення стабілізації виробництва та економічного зростання

В ході системних перетворень Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат структурно виділено три основні етапи: 1) управління на основі системного контролю за виконанням схвалюваних рішень; 2) управління на основі передбачення змін, яке реалізується за допомогою стратегічного прогнозування, яке розуміється, що являє собою процес визначення стратегічних цілей і оптимальних шляхів їх досягнення за мозгов, що змінюються: а) при переході на Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат випуск нової продукції; б) структурній реорганізації підприємства; в) зниженні об'єму продажів і прибутку; 3) управління на основі гнучких управлінських рішень для досягнення стратегічної мети, яке здійснюється шляхом організаційних змін, зокрема, оптимізації структури, ротації співробітників, пристосування підприємства до змін в діловому середовищі.

На основі проведеного обстеження стабільно працюючих промислових підприємств Одеської Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат області запропонована модель економічної стратегії підприємств промисловості, представлена методом і сімома кроками. Ця модель економічної стратегії системних перетворень дозволяє виділити основні методичні підходи при її конкретній розробці: 1. Необхідність проведення управлінської діагностики. 2. Здійснення процесу вибору економічної стратегії. 3. Спрямованість економічної стратегії на забезпечення конкурентних переваг на ринковому просторі.

У стратегічних перетвореннях особливий Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат акцент зроблено на зв'язках з партнерами і організаційному налагодженні виробництва. Ефективна взаємодія виробників із споживачами і постачальниками в системі стратегічного управління виступає самостійним детермінантом. Запропоновано методологію даної взаємодії, яка будується в напрямах, які визначають: I) підходи і пріоритети; II) характерні методи і обмеження: III) обґрунтовані Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат оцінки і корективи.

Як кандидатуру існуючій цеховій формі організації виробництва запропоновано ефективнішу в умовах ринкового реформування і невизначеності економічного становища організацію за процесами і за платформами. Організація “за процесами” доцільна для серійно освоєного виробництва. Представлена в боті модель інжинірингу процесу дозволяє сформулювати його основні принципи. Найважливішим із их є представлення процесу як Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат послідовності економічних (комерційних), а не технологічних подій, які починаються і закінчуються за межами 1-го підприємства при дотриманні повного комерційного розрахунку. Постачальники і споживачі виступають не соперниками, а партнерами в справі досягнення загальної мети.

Однією з вимог до управління за процесами є гнучкість. У зв'язку з Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат цим виділяється спеціальний критерій організації процесу - ступінь гнучкості процесу,який може складатися з гнучкості першого роду, гнучкості другого роду й інтегральної гнучкості, які розраховуються за кількістю різних функціональних станів процесу (n) і часу переходу з 1-го функціонального стану процесу в інший (tі ). Із зростанням n гнучкість процесу збільшується, а із зростанням Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат t - вона зменшується. Інтегральний покажчик гнучкості процесу можна визначити таким чином:

де Тn л - справжній фонд часу функціонування процесу.

Управління за платформами засновано на одному трудовому колективі, сформованому під мету - створення й освоєння нового виробу (рис.2.).

Метою цієї моделі є скорочення термінів створення і освоєння інноваційних продуктів Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат. Платформа працює в режимі господарського або комерційного розрахунку, укладає від свого імені договори з постачальниками і контрагентами. Для платформи обов'язковим є здійснення трьох базових, заданих “зверху” функцій - оптимізація за витратами, якістю, прибутком.Реалізація решти функцій залишається на розсуд менеджменту платформи.

Організація управління за платформами на Ізмаїльському заводі ремонтно-технологічного устаткування позволила Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат в період піку економічної депресії в Україні освоїти випуск нових видів продукції, що врятувало підприємство від повної зупинки і банкрутства.

Управління промисловими підприємствами за процесами і за платформами створює об'єктивну базу для організації виробництва на принципі “підприємство-мережа”, який дозволяє об'єднати в єдину структуру окремі елементи різних Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємств. Подібна організація створює базу для переходу від менталітету закритого підприємства до менталітету відкритої системи. На принципі “підприємство – мережа” побудовано моделі систем, створених як на дезинтеграції величавых підприємств, так і за допомогою інтеграції в єдину систему дрібних виробництв. Подібна модель була реалізована на базі заводів РТО Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат та “Еталон” у м. Ізмаїлі. Здесь було налагоджено виробництво пресів для виготовлення соняшникової олії.

В концептуальному плані існує три підходи до створення інтегрованого підприємства на принципах реінжинірингу: організаційно-структурна перебудова, удосконалення логіки управління та створення інтегрованого підприємства.

У третьомурозділі роботи “Реалізація потенціалу перетворень всеохватывающего управління підприємством машинобудування” розглянуто шляхи використання потенціалу перетворень Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат управління у напрямі оптимізації організаційної системи, удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, зокрема рішень щодо підвищення якості продукції.

Для оптимізації організаційної системивибраний способ формалізації та опису конкретних станів. Було проведено структуризацію процесу оптимізації і на основі його формальних станів побудовано модель процесу оптимізації. Запропоновано три методики оцінки досягнутої оптимальності організаційних Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат структур промислових підприємств: на основі внутрішньої інформації, шляхом порівняння з соперниками, на основі аудиторської перевірки.

У процесі оптимізації управління акцент зроблено на удосконаленні однієї з найважливіших його складових - плануванні. Оптимізація планування пропонується за трьома напрямами: постановка вирішуваної кількості завдань, оцінка можливостей, точний розподіл кроків, рівнів та ієрархії Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат горизонту. Запропоновано модель цілей і завдань в системі оптимізації планування (рис. 3), а також чотири методи оптимізації процесу планування розвитку промислових підприємств.

Удосконалення процесу ухвалення управлінських рішеньвідбувається на основі різних методологічних підходів. Проте, в умовах невизначеності комерційної ситуації, найбільш затребуваним 100є підхід, що базується на інтуїції. Його реалізація може відбуватися на основі Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат процесів моделювання й застосування інтуїтивно-логічних методів осмислення проблеми. У боті наводиться 4 таких способи. Вони засновані на 10 наведених у боті принципах, причому першорядним залишається – принцип довіри інтуїції керівника.

Умовою, що сприяє реалізації рішення, є застосування персеверативной моделі рекламного контролю за дією. У широкому сенсі персеверація розуміється як Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат наполегливість, вольовий настрій на дію. Сам по собі способ позбавлений сенсу, але вбудований у модель рекламного контролю дає позитивний ефект. Основними положеннями персеверативної моделі рекламного контролю є: 1) здійснення положительного, вольового настрою на вирішення практичних заморочек, 2) уявлення, що вибір є завжди, 3) розуміння неминучості ризику і втрат, 4) рівень контролю за дією співвідносний Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат з рівнем схвалюваних рішень, 5) мінуси – це плата за плюси.

В умовах ринкового реформування значно зростає значущість управління якістю. При цьому управління промисловими підприємствами набуває нрав системної залежності від ділового середовища і, в першу чергу, від споживачів.

Управління якістю набуває ефективності, якщо воно здійснюється за стадіями життєвого циклупродукції, якими є Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат етапи життя товару від проектування до утилізації, та фазами, яки визначають етапи зміни споживчого попиту в часі. Це дозволяє передбачати наслідки схвалюваних рішень, розвивати у управлінців інноваційне бачення заморочек, а також дає змогу поєднання переваг ремісничого і масового виробництва шляхом впровадження замкнутого ланцюжка якості, забезпечення залежності кожного підрозділу промислового Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємства і його працівників один від 1-го на основі успішної продажі продукції клієнтам.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці методологічного та методичного забезпечення системного і всеохватывающего розвитку управління підприємствами машинобудування України, заснованого на векторній інтегративності стратегічного управління і спрямованого на досягнення Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат стійкого зростання виробництва.

1. В ході дослідження создателем доведено, що основними методологічними принципами системних перетворень в управлінні виробництвом виступають: єдність теорії й практики, конкретності, причинності й розвитку. Однак в практичній діяльності на підприємствах машинобудування означені принципи, в більшості випадків, ігноруються, що обумовлює відставання темпів розвитку управління підприємствами галузі від рівня Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат розвитку виробничих відносин.

2. У итогі аналізу создателем виявлено, що умови трансформаційної економіки України вимагають від підприємств машинобудівної галузі здатності швидко адаптуватися до нових мозгов суспільного виробництва, одним із методів досягнення якої є розвиток управління на принципах перетворення, интегративности й інноваційної діяльності.

Перетворюючий підхід до розвитку управління підприємствами галузі Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат розглядається дисертантом як самостійний науковий способ. Поняття перетворюючого розвитку управління містить дві складові: а) зміст поняття “управління”, для якого перетворення є методом впливу й методом свого прояву, б) закладений у діалектичній сутності промислового підприємства природний процес перетворення, передбачення ходу якого дозволяє уникнути прийняття помилкових управлінських рішень.

3. Вагомим фактором підвищення адаптивності Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємства до змін навколишнього середовища є, на думку создателя, интегративность всеохватывающего управління, що являє собою здатність системи управління до векторної орієнтації дії усіх факторів всеохватывающего управління на досягнення кінцевої мети підприємства. Це дозволяє одержувати синергічний ефект, якій полягає в більшім рості продуктивності виробництва в порівнянні з Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат сумою вкладених у виробництво витрат.

4. В дисертаційній боті показано, що інновативність, як сприйнятливість підприємства до інноваційних процесів, є керованим параметром, характерними підходами до управління яким, є підходи на основі використання: спеціальних інноваційних стратегій, планово-прогнозних способів, процесу бенчмаркинга.

5. В умовах непередбачуваності напрямку розвитку перехідної економіки одним із шляхів до збереження конкурентоспроможності Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат є розроблена дисертантом економічна стратегія системних перетворень підприємства, зразкова модель якої включає: інтеграцію інтелектуального потенціалу, вироблення бізнес-місії, визначення рівня організованої форми розвитку машинобудівного підприємства на визначеному тимчасовому відрізку, здійснення моніторингу по основних напрямках всеохватывающего управління, виділення стратегічного напрямку діяльності підприємства, визначення стадій економічної стратегії.

6. Конкретною організаційною Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат формою підприємства, що використовує в управлінні принцип інтегративності, є авторська організація виробництва за платформами, що позволила в період економічної кризи в Україні в 1991-1998 роках зберегти життєдіяльність Ізмаїльського заводу ремонтно-технологічного устаткування за рахунок 100%-го оновлення асортименту продукції, що випускається.

7. В дисертаційній боті доведено, що в системі стратегічного управління значимим фактором інтегративності виступає Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат ефективна взаємодія підприємства зі споживачами та постачальниками. Визначальними підходами і пріоритетами даної взаємодії є: вивчення стану попиту та пропозиції на основі ділової активності конкуруючих підприємств; оцінка рівня конкуренції по динаміці виробництва і реалізації продукції; прогноз поводження споживачів. Використання подібних підходів у розробці стратегії керування на Одеському заводі Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат радіально-свердлильних верстатів привело до стабільного стану підприємства на зовнішньому ринку.

8. З точки зору создателя, способами оцінки оптимальності організаційних структур підприємств машинобудування можуть виступати: оцінка на основі внутрішньої інформації, управлінської діагностики й аудиторської перевірки; оцінка шляхом розподілу стадій, кроків, рівнів, ієрархії, горизонтів. Оптимізація підвищення рівня підготовки й організації персоналу і Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат керівних кадрів можуть здійснюватись на основі персонал-стратегії, застосування ефективних способів у системі контуру керування, трансформації управлінського стилю, формування лідерства перетворень.

9. В дисертації создателем установлено, що чинником, який сприяє прийняттю й виконанню перетворюючих рішень, є застосування персеверативної моделі рекламного контролю, реалізованої шляхом вольового настрою працівників на рішення Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат практичних заморочек. Маркетинговий контроль виступає як процес співставлення виробничих итогів із плодами комерційної діяльності.

10. В дослідженні создателем доведено, що управління тотальною якістю за стадіями і за фазами життєвого циклу в перетворюючому управлінні забезпечує з'єднання переваг ремісничого й масового виробництва шляхом упровадження замкнутого ланцюжка якості, забезпечення залежності кожного підрозділу Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат підприємства і його працівників 1-го від 1-го на основі пріоритету інтересів клієнта.

Перечень ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія:

1. Захарченко В.И., Криворак А.Д. Резервы системных преобразований менеджмента в индустрии/ОНУ ім. І.І. Мечникова.-Ізмаїл: СМИЛ,-2005.-80с;-Бібліогр.: с. 75-78.-5,0 д.а.. Особистий внесок здобувача: І,ІІ розділи. Системно-преобразующий Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат подход в менеджменте. Взаимодействие менеджмента и рекрементики в процессе выявления резервов преобразование; 1,7 д.а.

Статті в наукових фахових виданнях :

2. Криворак А.Д. Проектирование встроенных производственно-сбытовых систем//Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.праць.-Дніпропетровськ, 2005.-Т.1.-Вип. 206.-С.215-223; 0,41 д.а.

3. Криворак А.Д. Внедрение инструмента лизинга в инноваторском проектировании Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат//Объединённый научный журнальчик.-2005.-№30.-С.7-9; 0,33 д.а.

4. Криворак А.Д. Целостное финансовое управление в холдинге // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.праць.-Дніпропетровськ, 2005.-Т.3-Вип.208.-С.801-808; 0,28 д.а.

5. Криворак А.Д. Денежный анализ ринка для управления большим предприятием//Современный научный вестник.-2005.-№1.-С.71-76; 0,46 д.а.

6. Криворак А.Д. Планирование актуального Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат цикла продукции машиностроения//Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр.-Дніпропетровськ, 2006.-Т.3.-Вип.218.-С.826-836; 0,31 д.а.

7. Демьяненко С.К., Криворак А.Д. Целенаправленное улучшение корпоративного управления//Вісник економічної науки України.-2006.-№ 2.-С.83-86;Особистий внесок здобувача: дослідження рационального поєднання показників ефективності, стійкості, керованості і автономності для формування Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат інтегрованих бізнес груп; 0,22 д.а.

8. Криворак А.Д. Системные преобразования в управлении предприятием//Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Зб.наук.праць.-Одеса; 2007.-Т.10.-Вип.11.-С.200-207; 0,35 д.а.

Тези доповідей на конференціях:

9. Криворак А.Д. Прикладне значення сучасних ринкових концепцій// Науковий потенціал світу: ІІ міжнар. конф. Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.- Дніпропетровськ.-2005.-Т Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат.5.-С.36-37; 0,11 д.а.

10. Криворак А.Д. Общая стратегия предприятия и управления его деньгами // Сучасні проблеми управління: ІІІ міжнар. конф.. К., 29-30 листопада 2005 р.-К.-2005.-С.310-311; 0,38 д.а.

11. Криворак А.Д. Финансовая политика и социальные ценности // Наука та інновації: міжнар. конф.. Днепропетровск, 17-31 жовтня 2005 р.-Дніпропетровськ.-2005.-Т.8.-С.95-97; 0,17 д.а Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат.

12. Криворак А.Д. Интегративное развитие управления промышленными предприятиями//Научное место Европы–2007: ІІІ междунар. конф. Дніпропетровськ, 16-30 апреля 2007 г.-Днепропетровск, 2007.- Т.2.-С.12-13; 0,13 д.а.

АНОТАЦІЇ

Криворак А.Д. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Інститут Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат заморочек ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.-Одеса.-2008

Дисертація присвячена методологічним, методичним і практичним питанням формування інтеграційного управління промисловим виробництвом.

Досліджено: сутнісні положення системного підходу в управлінні; процес адаптації промислових підприємств до разумов недетермінованості ринкових відносин, зміст перетворюючих чинників управління виробничим процесом, процес ухвалення й реалізації управлінських рішень Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат в умовах системних перетворень; фактори управління, методи управління за процесами та за платформами у системі мереженої організації

Розроблено: механізм інтеграційного розвитку системного управління, модель формалізованих станів оптимізаційної системи загального управління.

Ключові слова: промислове підприємство, управління, система, перетворення, аналіз, стратегія, методологія, інтегративність, оптимізація, інновативність.

Криворак А.Д. Адаптация систем управления Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат промышленными предприятиями в критериях трансформационной экономики. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями. Институт заморочек рынка и экономико-экологических исследовательских работ НАН Украины. - Одесса.-2008

Диссертация посвящена методологическим, методическим и практическим вопросам формирования интегративного управления промышленными предприятиями.

Дан анализ экономических Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат характеристик индустрии, который показал наличие противоречий меж существующими в области управления научными разработками и практической деятельностью промышленных компаний. Определена одна из обстоятельств малого уровня организации управления промышленными предприятиями, которая состоит в игнорировании методологических принципов управления высшего порядка: единства теории и практики, конкретности, причинности и развития. Преобразование системы управления предприятием в трансформационной Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат экономике рассматривается как научный способ.

Разработаны способы преобразования системы управления промышленными предприятиями, основанные на интегративности управленческих процессов и управлении инновативностью компаний. Сформулированы принципные характеристики и признаки всеохватывающего управления. Дана методика преобразований управления промышленными предприятиями. Выработаны подходы и модели воплощения преобразований.

Подтверждена необходимость системного нрава преобразований, которые должны быть реализованы на Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат базе упорядоченного контраста баланса экономических интересов по последующим фронтам: понимания в трудовых коллективах потребности в преобразованиях как системного состояния с целью обновления потенциала, сотворения критерий для инноваторского видения заморочек, институционализации системных преобразований и их направленности на ублажение запросов потребителей.

Раскрыты соответствующие тенденции в разработке экономической стратегии Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат системных преобразований на базе управленческой диагностики, реинжиниринга, направленности на обеспечение конкурентных преимуществ высшего порядка; проанализировано управление по процессам и платформам в системе сетевой организации, позволяющее обеспечивать интегративность развития процессов управления промышленными предприятиями. Выделены три главных шага системных преобразований. Предложена модель экономической стратегии компаний индустрии, представленная методом и семью шагами.

Разработана методология организации Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат взаимодействия промышленных компаний с потребителями и определены направления его развития.

В системе организации производства "предприятие-сеть" проведен сравнительный анализ организационных форм управления по процессам и платформам, которые позволяет выполнить переход от управления закрытого предприятия к управлению предприятием как открытой системой.

Раскрыты резервы преобразований всеохватывающего управления промышленными предприятиями, зачем разработана Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат модель формализованных состояний оптимизации организационной системы общего управления, изучен процесс принятия и реализации управленческих решений в критериях системных преобразований, проанализированы причины управления качеством как основополагающие интегративного развития управления промышленными предприятиями.

Разработаны методики оценки оптимальности организационных структур промышленных компаний, посреди которых: оценка организационных структур на базе внутренней инфы Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат, управленческой диагностики и аудиторской проверки; оптимизация системы планирования реализуется методом рассредотачивания стадий, шагов, уровней, иерархии и горизонта. Рассмотрены подходы для оптимизации деятельности персонала и руководящих кадров осуществляемые на базе внедрения действенных способов в системе контура управления, трансформации управленческого стиля.

Раскрыта значимость управления качеством как системного фактора управления промышленными предприятиями, приобретающего Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат нрав системной зависимости от деловой среды предприятия и, сначала, потребителей. Рассмотрено управление качеством по стадиям и фазам актуального цикла продукции, что развивать у управленцев инновационное видение заморочек.

Ключевики: промышленное предприятие, управление, система, преобразования, анализ, стратегия, методология, интегративность, оптимизация, инновативность.

Krivorak A.D. Adaptation of industrial enterprise management Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат systems in transformation economy.-Manuscript.

The theses on competition of the academic degree of the candidate of the economic science on specialty 08.00.04 – Economics’ and management of the enterprises. The Institute for market Problems and Economic & Ecological Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2008.

The dissertation is Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат devoted to methodological and practical issues of integrative management forming that is of industrial enterprises.

Were researched: essential theses of system-reformatory approach in management; the adaptation process of industrial enterprises to the conditions of non-determination of market relations; the essence of reformatory factors of industrial process management Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат; the process of adoption and realization of management decisions under conditions of system transformations; the management factors; management methods by processes and platforms in the system of network organization.

Were developed: the mechanism of integrative development of system management, which is induced through revelation and solution of contradictions of industrial enterprises functioning Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки - реферат; the model of formalized conditions of basic management optimizing system.

Keywords: industrial enterprise, management, system, transformation, analysis, strategy, methodology, integrativeness, optimization, innovativeness.


administraciya-dalnegorskogo-gorodskogo-okruga-primorskogo-kraya-otdel-obrazovaniya-prika-z.html
administraciya-dalnekonstantinovskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti-postanovlenie.html
administraciya-dzerzhinskogo-selskogo-poseleniya-kashirskogo-municipalnogo-rajona-voronezhskoj-oblasti-postanovlenie.html